Złoty Krzyż Zasługi za zasługi w działalności edukacyjno-wychowawcze

W dniu 11 czerwca 2019 roku o w Sali Rycerskiej  Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego odbyła się podniosła uroczystość wręczenia odznaczeń z nadania Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Jedną z osób, której nadany został Złoty Krzyż Zasługi była śp. Zofia Maria Plater-Zyberk. Odznaczenie zostało wręczone przez Marka Subocza, wicewojewodę  Zachodniopomorskiego, na ręce dzieci Zofii; Krzysztofa i Magdaleny Plater-Zyberk.

Na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego, postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dnia 12 marca 2019 roku, o nadaniu  odznaczeń, na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019r. poz.25) za zasługi w działalności edukacyjno-wychowawczej odznaczona została pośmiertnie Złotym Krzyżem Zasługi, min. Plater-Zyberk Zofia Maria. Odznaczenie to nadawane jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną (prezydent.pl).

 

 Wszystkie wymienione wyżej kryteria odnoszą się do życia i działalności śp. Zofii Marii Plater-Zyberk

Śp. Zofia Maria Plater-Zyberk z domu Regulska, wywodziła się z rodziny z głębokimi tradycjami religijnymi, patriotycznymi i służby człowiekowi gdzie umiłowanie Boga i Ojczyzny było kultywowane w kolejnych pokoleniach.
Początki działalności Zofii Plater-Zyberk wpisują się w dzieje powojennego Szczecina i Pomorza Zachodniego w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku - od roku 1960. W tym okresie na terenie Ziem odzyskanych struktury społeczne dopiero się tworzyły. Przyjeżdżali tu ludzie z różnych stron Polski. Zofia Plater-Zyberk wraz z mężem Michałem zamieszkała na terenie parafii św. Andrzeja Boboli. Jako młodzi małżonkowie związali się grupą akademicką działającą przy tej parafii. Kilkudziesięcioosobowa grupa młodzieży ze swym duszpasterzem akademickim o. Władysławem Siwkiem TJ spotykała się w mieszkaniu pp Platerów, które zajmowali razem z innymi lokatorami. Owocem tych dyskusji było żarliwe umiłowanie Ojczyzny i zaangażowanie w sprawy społeczne, wynikające z troski o los Polski, sprawiły podjęcie szerokich działań, których celem było wzmocnienie kondycji rodzin, promocja autentycznej troski o losy narodu, kładąc podwaliny pod duszpasterstwo rodzin, poradnictwo rodzinne oraz ruch obrony życia ludzkiego. Lata dorastania, studiów a następnie czas intensywnego zaangażowania w działalność społeczną Zofii przypadł na trudny okres rządów komunistycznych min. wdrażanie wzorców antyrodzinnych oraz ustanowienie prawa dopuszczającego aborcję. W takich warunkach promowanie wartości rodzinnych, w tym obrony życia dzieci poczętych wymagało prawdziwego heroizmu. Z całą świadomością istniejących zagrożeń Zofia jednoznacznie opowiadała się po stronie negowanych przez władze komunistyczne wartości, m.in. odmawiając wstąpienia do Związku Młodzieży Polskiej, przez co utraciła możliwość kontynuacji podjętych studiów. Zaangażowanie w działalność społeczną i duszpasterską powodowało represje ze strony władz, inwigilację, przesłuchania, rewizje w domu, degradację męża w pracy z wysokiego stanowiska na najniższe co drastycznie wpłynęło na pogorszenie warunków materialnych rodziny. Na zalew demoralizacji, promowania antykoncepcji i aborcji, którymi władze niszczyły zdrową tkankę narodu, jaką była rodzina oparta na wartościach chrześcijańskich najskuteczniejsza bronią okazało się działanie poradnictwa rodzinnego przy parafiach.

Zofia to postać mocno wpisana w fundamenty poradnictwa rodzinnego Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, najpierw jako Instruktorka Diecezjalna, a potem Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego. Przy współpracy z kolejnymi Duszpasterzami Rodzin organizowała szkolenia doradców życia rodzinnego. Potrzeby były duże bo w tym czasie wyż demograficzny wchodził w dorosłe życie, a większość młodych osób chciała zakładać rodziny. Zofia swoją pracę na rzecz małżeństwa i rodziny traktowała zawsze z pełną odpowiedzialnością, całkowicie angażując swoją osobę, ze zrozumieniem ważności sprawy i pragnieniem pomocy ludziom i pracy na rzecz budowania zdrowego społeczeństwa.

Odpowiedzialna zarówno za przygotowanie i kształcenie nowych kadr doradców rodzinnych w zakresie koniecznej wiedzy ale też właściwej formacji duchowej przyszłych doradców, solidnie przygotowana fachowo, stale pogłębiała swoją wiedzę przez uczestnictwo w spotkaniach szkoleniowych.
Rzetelna i uczciwa, skromna i życzliwa, mocno zatroskana o sprawy budowania zdrowych rodzin, tworzących świadome i moralnie zdrowe społeczeństwo. Wytrwała i odważna, nie zrażała się trudnościami a nawet niebezpieczeństwem jakie w pewnym okresie groziło jej i jej bliskim ze strony władz państwowych. Zofia w początkowej działalności prowadziła też spotkania z młodzieżą w salkach katechetycznych ale również w szkołach, gdzie była zapraszana do wygłoszenia prelekcji na temat okresu dojrzewania, relacji międzyosobowych, miłości małżeńskiej i metod naturalnego rozpoznawania płodności.
Brała udział w wielu pielgrzymkach pieszych, gdzie podczas tzw. „rekolekcji w drodze” głosiła konferencje przygotowujące młodych do życia w małżeństwie i rodzinie. Razem ze śp. Teresą Jadwigą Łosiewicz i śp. Romanem Uljaszem opracowała „Zbiór Wspomnień o Teresie Strzembosz”, prekursorki Poradnictwa Rodzinnego w Polsce i założycielki pierwszego Domu Samotnej Matki w Chyliczkach koło Warszawy. Była  też razem ze śp. TJ Łosiewicz, współzałożycielką Kroniki Poradnictwa Rodzinnego prowadzoną od 1970 roku.

Miłość do ojczyzny obecna w rodzinie sprawiła, że Zof ia uczestniczyła też w spotkaniach z ks. Jerzym Popiełuszką, jeździła na Msze św. Za Ojczyznę do Warszawy, była obecna na pogrzebie ks. Jerzego. Zaangażowana w ruch obrony życia dzieci poczętych jako Obrończyni życia uczestniczyła w wielu Marszach dla Życia.

Zofia Plater-Zyberk, za wieloletnią, bezinteresowną działalność na rzecz małżeństw i rodzin w dniu 28 czerwca 2015 roku, w 43 rocznicę powstania Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, w bazylice św. Jakuba w Szczecinie, z rąk JE Metropolity Szczecińsko-Kamińskiego ks. Abpa Andrzeja Dzięgi otrzymała Wielki Order Świętego Ottona „w dowód uznania za: wyraziste świadectwo chrześcijańskiego życia od 45 lat wyrażane przez wyjątkowy wkład w rozwój poradnictwa rodzinnego na terenie ówczesnej Administratury Apostolskiej, a po roku 1972 Diecezji a później Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, szkolenie i przygotowywanie doradców życia rodzinnego, dbałość zarówno o podwyższenie wiedzy jak i o formację duchową oraz troskę i zaangażowanie w walce o życia dzieci poczętych”.


Działalność śp. Zofii Plater-Zyberk niewątpliwie przyczyniła się do wychowania pokoleń młodych osób, które na bazie szlachetnych wartości tworzyły społeczność na Ziemiach Zachodnich. Praca wykonana przez Zofię i jej męża okazała się niezwykle skuteczną drogą do ocalenia rodziny opartej na małżeństwie i dla promowania wartości życia od poczęcia i jako taka w pełni zasługuje na  nadane jej  odznaczenie. Heroiczne i skuteczne działania, które przysłużyły się dla dobra społeczności Pomorza Zachodniego realizowane min. przez śp. Zofię Marię Plater-Zyberk warte są najwyższych odznaczeń i upublicznienia tego faktu.

 

                                                                                                   Krystyna Piotrowska-Szymala

                                                                                           Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego

 

 

 

 

Szukaj

Warto odwiedzić

Visit fbetting.co.uk Betfair Review